Lederens dilemma

Det å stå i endring og krevende prosesser er en leders oppgave og ansvar.

Ledelse er å ta valg. Den demokratiske lederen er god til å få et bredt og solid grunnlag for sine beslutninger, gjennom utvikling av nære relasjoner til medarbeidere. Transformasjonslederen utøver sitt lederskap i praksis slik at alle involverte opplever respekt for sine meninger og autonomi i oppgaveutøvelsen.

I de daglige dilemmaer står ofte lederen alene når krevende valg skal tas. Det er ikke naturlig, og trolig ikke riktig, å «dele» dette ansvaret med andre medarbeidere gjennom involvering.

Lederens mest krevende dilemma er ofte knyttet til medarbeidere, ofte med lederansvar, som står dem nært. Ofte sitter denne mellomlederen i lederens team. Det er mye personlige relasjoner knyttet til situasjonen og lederen har vanskelig for å skille mellom empati og sympati, og vurdere hva som er "best for alle" - over tid.

Ønsket om å utvikle sine nærmeste, og lykkes med det, overskygger ofte realitetene i en situasjon.  Og det meste krevende av alt er å veie hensynet til den ene (medarbeideren) opp mot hensynet til de mange (resten av teamet, organisasjonen).

Vi jobber kontinuerlig i disse dialogene med ledere, i alle bransjer og på alle nivå. Vi har omfattende erfaringer fra situasjoner og bringer med oss denne erfaringen inn i møte med nye ledere og nye situasjoner.

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA